UbuNgoma

Kudzanai Chiurai
UbuNgoma, 2011
Oil on canvas
Work: 220 x 190 x 5 cm