WYE, Film Still 21

Mikhael Subotzky
WYE, Film Still 21, 2016
inkjet print on cotton rag paper

Enquire