WYE, Film Still 1

Mikhael Subotzky
WYE, Film Still 1, 2016
inkjet print on cotton rag paper

Enquire